Przejdź do treści

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej Europea Polska realizuje projekt „Postaw na rozwój! – Mobilność kadry pracującej z młodzieżą i osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany jest w ramach:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/20 na mobilność ponadnarodową osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny lub pieczy zastępczej
Typ projektu: Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: od: 2021-01-01 do: 2021-11-30.

W ramach projektu odbyły się mobilności 40  nauczycieli (5 grup po 8 osób) do dwóch partnerów ponadnarodowych.

  1. Eesti People to People z Tallinna, Estonia
  2. Green Academy Aarhus w Danii.

Uczestników wyłoniliśmy spośród pracowników trzech instytucji:

Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi, Zespołu Placówek W Gołotczyźnie i z Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii w Serocku.

Uczestnicy projektu wzięli udział w mobilności ponadnarodowej w następujących terminach:

W dniach 8 – 12 lipca 2021r. odbyła się wizyta studyjna do Estonii.

W dniach 17 – 21 sierpnia 2021r., 22 – 26 sierpnia 2021r. i  25 – 29 sierpnia 2021r. odbyły się 5-dniowe wizyty studyjne do Danii. 

W dniach 6 – 10 października 2021r. odbył się  5-dniowy wyjazd do Estonii.