Materiały publikowane na stronie zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość merytoryczną.

PUBLIKACJE BEZPŁATNE

“Slow food – long life: lost traditions back to kitchen”  

Agreement Number – 2018-1-PL01-KA204-050747

The Erasmus+ strategic partnership project „Slow food – long life: lost traditions come to the kitchen”   was   implemented   in   a   partnership   of   five   organizations   from   Poland,   Estonia,   Italy, France and Slovakia. The project was coordinated by SERiL EUROPEA Polska.

The main target group was mentors, lifelong learning staff members from partners’ institutions, as well as educators and adult teachers.

However, the final beneficiaries were adult learners, including people with fewer opportunities due to long-term unemployment, women aged 50+, people from rural areas, people with low education, migrants, refugees and national minorities.

The overall objectives of the project were to improve the quality of adult education and more the specific objectives of the project included:

*   share   within   the   project   partnership   the   good   practices   in   the   field   of   adult   education, especially in the field of „slow food” and culinary heritage;

*   search   for   forgotten   recipes,   restoring   them   to   use,   recording   them   in   the   form   of   video, presentations or photos illustrating the culinary traditions, and the creation of E-Book with these materials which is available online for everyone;

https://drive.google.com/drive/folders/11r0cQS_1To0RPZmasORp1_DaoyinhOwm?fbclid=IwAR0lIC_3pJ5doCSQMWbQ9EQjH12bsTPsZ1Qgd9eIYCdaAPpHGzO_YxoOiV0

* promoting the social and educational value of European cultural heritage.

The diversity of forms in which project activities were conducted and slow food practices were shared initiated an innovative approach when old recipes and lost culinary traditions were used once again with new ingredients and cooking technology.

The innovation of the project is in the rediscovered cultural heritage and cooking recipes returned back to our kitchens.

Both the tangible and intangible results will enjoy a long-term impact, since the newly developed competences will ameliorate the work of the involved organisations, and ensure the sustainability of the project’s objectives, while the E-Book will be continuously used by relevant stakeholders. The   promotion   of   slow   food,   healthy   lifestyle   and   return   to   old   traditions   and   recipes   in   an innovative way to culinary is the added value of the project „Slow food – long life: lost traditions back to kitchen”.

Projekt partnerski Erasmus + „Slow food – long life: lost traditions come to the kitchen” zrealizowano w partnerstwie pięciu organizacji z Polski, Estonii, Włoch, Francji i Słowacji. Koordynatorem projektu było SERiL EUROPEA Polska.
Grupę docelową projektu stanowili mentorzy, pracownicy instytucjach partnerskich zajmujący się uczeniem się przez całe życie, jak również pedagodzy i nauczyciele osób dorosłych.
Jednak ostatecznymi beneficjentami działań są osoby dorosłe, a wśród nich osoby z mniejszymi szansami z przyczyn długiego pozostawania bez pracy, kobiety w wieku 50+, osoby z terenów wiejskich, z niskim wykształceniem, migranci, uchodźcy i mniejszości narodowe.
Ogólne cele projektu to podwyższenie jakości edukacji dorosłych, a mianowicie wdrożenie atrakcyjnych form uczenia oraz rozwijanie i poszerzanie kompetencji edukatorów osób dorosłych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób o niskich umiejętnościach lub kwalifikacjach. Natomiast cele szczegółowe cele projektu obejmowały min.:
* dzielenie się w partnerstwie projektu najlepszymi praktykami w obszarze edukacji dorosłych, a zwłaszcza w tematyce „slow food” i dziedzictwa kulinarnego
* poszukiwanie zapomnianych przepisów kulinarnych, przywrócenie ich do użytku, zarejestrowanie w postaci filmu, prezentacji czy zdjęć, pokazujących na tle tradycji kulinarnych. Wreszcie zebranie w postaci e-booka, dostępnego online dla wszystkich.
* stworzenie europejskiej sieci podtrzymującej wzajemne uczenie się, przywracającej tradycje gotowania jako rytuału rodzinnego i kulturowego, wspieranie podejścia „slow food’’ w żywieniu i w stylu życia,
* wspieranie społecznej i edukacyjnej wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego.
Zebrano bogaty materiał pod względem kulturowym. Formy prowadzenia działań, dzielenia się praktykami slow food zainicjowały innowacyjny podejście do starych przepisów i utraconych tradycji kulinarnych. Projekt koncentrował się na dialogu międzykulturowym i międzypokoleniowym, stąd dążenie do docierania i angażowania uczestników o różnym pochodzeniu kulturowym, z różnych środowisk i w różnym wieku.
Innowacyjne kompetencje wszystkich osób zaangażowanych bezpośrednio i pośrednio w projekt, w tworzenie rezultatów i najważniejszego e-książki, dostępnej online, przyniosą długoterminowe korzyści. Promocja slow food, zdrowego stylu życia i powrotu (także w sposób innowacyjny) do tradycji kulinarnych stanowi wartość dodaną projektu “Slow food – long life: lost traditions back to kitchen”.